TeSys GV2 – Emergency stop pushbutton

Schneider Electric - Ref. GV2K04